PicPick 2019 最新下載

PicPick 是一套免費又好用的螢幕擷取軟體,軟體…
                       免費下載

應用介紹

PicPick 是一套免費又好用的螢幕擷取軟體,軟體還具備基本的影像處理工具,可以取色、尺規、白板、抓圖、圈選、畫箭頭、加註解….,另外還有一個特別的功能是,可以替圖片打上馬賽克,並加以修改。

PicPick

PicPick 2019 最新下載